Obchodní podmínky

O nás / Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Syrydomu.cz s.r.o. se sídlem Josefa Suka 260/9, Most 43401, IČ: 02246261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 33384/KSUL.

Provozovatel a kontakt

Sýrárna Most u OC Central – Syrydomu.cz s.r.o, tř. Budovatelů 3076/136, Most 43401

Korespondenční adresa:

Syrydomu.cz s.r.o., Josefa Suka 260/9, Most 43401

Bankovní účet: KB 115-4222760257/0100

Telefon: +420 606 535 484
E-mail: info@syrydomu.cz

Nákup

Kupní smlouva a cena

Kupní smlouva mezi prodávajícím (provozovatelem uvedeným výše) a kupujícím (jinou fyzickou osobou) je uzavřena v momentě odeslání vyplněné objednávky kupujícím na stránkách www.syrydomu.cz. Cena uvedená v objednávkovém formuláři na těchto stránkách je konečná, tedy včetně poštovného či jakýchkoli jiných poplatků. Jsme plátci DPH.

Reklamace a vrácení zboží

Pokud se stane, že obdržené zboží neodpovídá vašim očekáváním, prosím kontaktujte nás a Vaše požadavky budou řešeny individuálně k oboustrané spokojenosti.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou použity pouze pro vyřízení vašich objednávek nebo dalších požadavků. Nikdy nebudou poskytnuty nikomu, kdo se nepodílí na zajištění služby (např. Česká pošta, PPL). Pokud nechcete, abychom vaše údaje po vyřízení objednávky uchovávali, konktaktujte nás a my je odstraníme. E-mailový zpravodaj můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz v každé zprávě.

Odchylka ve váze sýrů

Sýry krájíme ručně a proto může být mírná odchylka na váze u jednotlivých sýrů. Toto korigujeme tak, že celková váha a cena objednávky odpovídá. Např. objednávka zní: 100g zelené pesto a 100g mladá gouda – reálně ukrojeno 92g zelené pesto a 116g mladé goudy. Takže celková váha a cena objednávky odpovídá. 

Alkoholické nápoje

Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let vč. dárkových boxů obsahující alkohol. 

Doprava & platba

Objednávka a termín dodání pro Mystery box

Objednávky předplatného přijímáme celý měsíc. Pokud jste zvolili mysterybox na zkoušku ( tzn. 1 měsíc), tak mysterybox odesíláme ihned po zaplacení objednávky. Pokud objednáváte předplatné na 3 měsíce, tak jsou boxy odesílané dle individuální domluvy v první polovině měsíce. Úhrada předplatného probíhá bankovním převodem nebo online kartou. Pokud neproběhne on-line platba a připsání částky na účet, je tato objednávka zrušena.

Objednávka a termín dodání pro E-shop

Po obdržení objednávky a platby Vám bude objednávka doručena do 3 pracovních dnů pokud si nepřejete jiný termín doručení. Platba probíhá pouze bankovním převodem nebo online platební kartou.

Doprava a platba Mystery box a E-shop

Boxy odesíláme přepravní sužbou Messenger. Pokud je Vaše objednávka v přepravě, jste povinni objednávku převzít. Pokud by Vám objednávka byla doručována opakovaně, jste povinni uhradit dodatečné náklady s tím spojené. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Zrušení objednávky

Pokud si přejete objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, neprodleně nás kontaktuje na tel. 606 535 484 i v případě, že jste objednávku neuhradili. Moc děkujeme. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje pro komunikaci: info@syrydomu.cz, telefon +420 739 460 029.

Dárkové boxy

Hledáte vhodný dárek na který se určitě prášit nebude? U nás si můžete vybrat hotové sýrové nebo nesýrové boxy, které potěší nejednoho gurmána. Nezapomeňte na narozeniny, svátky, výročí a jiné příležitosti k oslavě.

Nákupní košík